• (000) 123 458 789
  • office@worldpatientsalliance.org

Advisory Board - World Patients Alliance

Denis Migdalia

Denis Migdalia

Gloria Ekeng

Gloria Ekeng

J S Arora

J S Arora

Christiane El Ferzli

Christiane El Ferzli

Greg Lyubomirsky

Greg Lyubomirsky

Janek Kapper

Janek Kapper

Inge Dhamanti

Inge Dhamanti

Mecciya Majrashi

Mecciya Majrashi

Evangelina Vazquez Curiel

Evangelina Vazquez Curiel

Vildana Mujkic

Vildana Mujkic

Moe Aung Kyaw Naing

Moe Aung Kyaw Naing

Ibrahima Madougou Moubarak

Ibrahima Madougou Moubarak